Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Triptip s.r.o.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Spoločnosť Triptip s.r.o., IČO: 48243981, so sídlom Centrum 9/14, 017 01 Považská Bystrica , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: sro, vložka č. 31868/R (naďalej len „Triptip“), pôsobí na slovenskom trhu ako sprostredkovateľ pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie najmä prostredníctvom webových stránok www.trip-tip.sk

1.2 Pre účely týchto Podmienok sa zájazdom, v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „Zákon“), rozumie vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, ak je predávaná alebo ponúkajúca k predaju za súhrnnú cenu a ak je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú časť Zájazdu, alebo ktorých cena tvorí aspoň 20 % súhrnnej ceny Zájazdu (ďalej len „Zájazd“).

1.3 Spoločnosť Triptip je ako sprostredkovateľ pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry, sprostredkovateľom pre predajcov Zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len „CK“).

1.4 Ponuka všetkých Zájazdov spoločnosti Triptip je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky a manuálne prijímaných dát od CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných Zájazdov.  Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na Webe. Triptip nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK.

1.5 Triptip si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.

1.6 Zájazd od spoločnosti Triptip si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí so spoločnosťou Triptip alebo príslušnou CK cestovnú zmluvu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len "Zákazník").

 

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Každý Zákazník môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok na ponúkané Zájazdy. Triptip nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom Zájazdu, príslušnou CK alebo cestovnou agentúrou.

2.2 Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri Zájazdoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o Zájazde budú Zákazníkovi spresnené pracovníkom spoločnosti Triptip  alebo príslušnej CK po obdržaní objednávky.

2.3 Triptip si vyhradzuje právo po odoslaní Zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

2.4 Vybavenie objednávok Zákazníkov je zo strany spoločnosti Triptip riešené nasledovne:

(a) Po tom, čo Zákazník v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a Triptip túto objednávku dostane, vykoná Triptip rezerváciu Zájazdu. Rezervácia je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a Triptip. Niektoré CK nemajú počas víkendu otvorené, v tom prípade bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou Triptip bezodkladne kontaktuje Zákazníka a dohodne ďalší postup.

(b) Po tom, čo Zákazník v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a Triptip túto objednávku dostane, Triptip môže predať objednávku na vybavenie príslušnej CK alebo cestovnej agentúre.

(c) Zákazník berie na vedomie, že v prípade telefonických objednávok sú hovory s pracovníkmi Triptip monitorované, čím nie je dotknuté právo Zákazníka monitorovanie odmietnuť.

2.5 Ak je objednávka zo strany Zákazníka akceptovaná spoločnosťou Triptip aj príslušnou CK, resp. Cestovnou agentúrou, dôjde k uzavretiu zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:

(a) Vznik zmluvného vzťahu v prípade, kedy je usporiadateľom Zájazdu CK:

Ak je objednávka Zákazníka akceptovaná príslušnou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu, je Zákazníkovi odovzdaný zo strany spoločnosti Triptip návrh Zmluvy medzi Zákazníkom a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu Zájazdu. Zmluva spolu s pokynmi a týmito Podmienkami je Zákazníkovi zaslaná faxom, e-mailom, alebo výnimočne zaslaná aj poštou, a to na náklady spoločnosti Triptip.

Spoločnosť Triptip tiež môže informovať Zákazníka o tom, do akej doby je potrebné návrh zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a na uzavretie Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Zákazníkovi oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia.

Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu spoločnosti Triptip. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazd nebude možné uskutočniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a Triptip nie je zodpovedný za následky omeškania zo strany Zákazníka (zo strany CK môže dôjsť napr. k stornu rezervácie alebo Zájazdu)

2.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti Triptip, resp. príslušnej CK alebo cestovnej agentúry. Ak nie je zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 4.4 týchto Podmienok.

2.7 Ak nie je u daného Zájazdu výslovne uvedené inak, cena za "Dieťa" je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK či zahraničných dodávateľov.

2.8 Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Zákazníka budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

 

3. PLATBA

3.1 Zákazníkovi sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom zmluvy, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve.

3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Zájazdy objednávané obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí Zákazník obvykle 50% z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástupom na Zájazd) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Zájazdu dohodnutej v Zmluve.

3.3 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Zájazdy typu "last minute" a Zájazdy objednávané obvykle menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí Zákazník jednorázovo v plnej výške, a to na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, či inou platobnou metódou, podľa dohody s pracovníkom spoločnosti Triptip. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, Zájazdov a z iných príčin, kedy budú Zákazníkovi odovzdané iné inštrukcie pre platbu než tie uvedené v týchto Podmienkach.

3.4 Zákazník berie na vedomie, že po podpise zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný Zájazd, resp. Cestovná agentúra, rezerváciu nepotvrdí (pozri článok 2.6 týchto Podmienok). V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

3.5 Zákazník súhlasí s tým, že príslušná CK resp. Cestovná agentúra(ak neuvádzajú obchodné podmienky CK inak), je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu, a to iba za týchto podmienok:

(a) k zvýšeniu ceny Zájazdu nesmie dôjsť počas dvadsiatich (20) dní pred začatím Zájazdu; alebo

(b) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušného Zájazdu; alebo

(c) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zájazdu, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena predmetných platieb u príslušného Zájazdu; alebo

(d) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tejto zmene nedôjde do dvadsiateho prvého (21) dňa pred začatím Zájazdu.

Informácie o zvýšení ceny Zájazdu musí byť Zákazníkovi odoslaná najneskôr dvadsaťjeden (21) dní pred začatím Zájazdu, inak spoločnosti Triptip, resp. príslušnej CK, nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Zájazdu.

3.6 Ak je Cestovná agentúra alebo CK nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky zmluvy alebo cenu za Zájazd, má Zákazník v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy možnosť od zmluvy odstúpiť, v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.

3.7 Ak nie je výslovne ustanovené inak, pri platbe kartou môže byť Zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámenej pracovníkom spoločnosti Triptip. Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s pracovníkom spoločnosti Triptip a bankové poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8 Vyššie uvedené platobné podmienky podľa článku 4 týchto Podmienok neplatia, pokiaľ Zákazník po dohode s pracovníkom spoločnosti Triptip platí cenu za Zájazd priamo CK. V tom prípade platia platobné podmienky príslušnej CK, ak sú v rozpore s článkom 4 týchto Podmienok.

 

4. CESTOVNÉ DOKLADY

4.1 Každý Zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť Zákazník vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie Cestovná agentúra či CK žiadnu zodpovednosť.

4.2 Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii.

 

5. ZÁJAZDY NA VYŽIADANIE

5.1 Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Zákazník pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú.

5.2 Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK, resp. cestovnej agentúry (tj. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí apod.).

5.3 V takomto prípade je CK alebo cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

5.4 V okamžiku úhrady zálohy dochádza medzi CK alebo cestovnou agentúrou a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy na Zájazd. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s článkom 3.6 týchto Podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Zákazníkovi sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške.

5.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že na Zájazd podľa tohto článku 5 Podmienok sa vzťahujú storno podmienky danej CK.

 

6. STORNO ZÁJAZDU A ODSTUPNÉ

6.1 Zákazník môže pred zahájením Zájazdu usporiadaného CK od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinností príslušnej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť príslušnej CK odstupné stanovené nižšie:

(a) Zákazník nie je povinný hradiť žiadne odstupné, pokiaľ dôjde k odstúpeniu skôr, ako je zaplatená záloha na Zájazd či uzatvorená Zmluva;

(b) po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za Zájazd, ktorého usporiadateľom je CK, je Zákazník povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach danej CK.

(c) Zákazník je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo strany CK z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.

7. ODMIETNUTIE ZÁKAZNÍKA

7.1 Spoločnosť Triptip si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:

(a) Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo

(b) Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;

(c) Zákazník viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom 4 týchto Podmienok, alebo

(d) Zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu v súlade s článkami 3.5 a 2.6 týchto Podmienok.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Zákazník dáva spoločnosti Triptip podľa ZOOÚ, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v zmluve alebo poskytnutých v súlade s poskytnutou recenziou podľa článku 10.5 týchto Podmienok (vrátane obrazových snímok). Zákazník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený udeliť vyššie uvedený výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov i za všetky osoby zobrazené na obrazovej snímke v súlade s článkom 10.5 týchto Podmienok. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spoločnosťou Triptip spracované na iné účely ako na účely ponúkania služieb cestovnej agentúry a ponúkanie a predaj zájazdov a to po neobmedzenú dobu a v rozsahu poskytnutých údajov.

8.2 Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany spoločnosti Triptip, a to k účelom podľa článku 8.1 týchto Podmienok. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť uvedením jednoduchej poznámky „Nezasielať obchodné informácie“ do časti „Požiadavka/prianie klienta“ uvedenej v Zmluve.

8.3 Osobné údaje Zákazníka môžu byť sprístupnené iba príslušným CK a cestovným agentúram, a to za účelom sprostredkovania Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZÁVÄZKU

9.1 Zákazník berie na vedomie, že je povinný riešiť akúkoľvek reklamáciu Zájazdu či inej objednanej služby s usporiadateľom zájazdu.

9.2 Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb spoločnosť Triptip odporúča riešiť na mieste pobytu s delegátom príslušnej CK, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď. Spoločnosť Triptip odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu príslušnej CK či ubytovacieho zariadenia. Taktiež býva k dispozícii Zákazníkovi nonstop telefónna linka usporiadajúcej CK.

9.3 Pokiaľ nie je možné zaistiť pokračovanie Zájazdu inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality ako uvedenej v Zmluve, je CK povinná vrátiť Zákazníkovi rozdiel v cene.

9.4 Ak sa Zákazník rozhodne reklamovať Zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení Zájazdu, je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo od okamihu, kedy mal byť Zájazd ukončený, inak nárok zaniká).

9.5 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii v priebehu Zájazdu). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.4 týchto Podmienok.

 

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

10.1 Príslušná CK, je povinná pred uzavretím zmluvy v katalógu, ponuke, na svojich webových stránkach, na svojej predajni, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe či iných podmienkach príslušnej CK, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Zájazdu, najmä o:

(a) termíne zahájenia a ukončenia Zájazdu,

(b) cene Zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy,

(c) prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného,

(d) mieste určenia cesty alebo pobytu,

(e) druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy),

(f) ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe môže byť iba orientačná,

(g) stravovaní,

(h) predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok,

(i) pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie,

(j) tom, či je pre Zájazd požadovaný minimálny počet zákazníkov vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a CK Zájazd zruší,

(k) rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku CK (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie),

(l) programe v mieste pobytu,

(m) lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie,

(n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Zájazdu.

10.2 Príslušná CK, je povinná Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Zájazdu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

10.3 Spoločnosť Triptip v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).

10.4 Každý Zákazník je po návrate zo Zájazdu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Zájazdu, jednotlivé služby CK, ubytovacie zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi. Odoslaním recenzie Zákazník dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie, vrátane svojho mena a priezviska, na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Triptip v súlade s článkom 8.3 týchto Podmienok. Zákazník súčasne súhlasí s tým, že odoslanú recenziu môže Triptip upraviť tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy cestovných kancelárií, leteckých spoločností alebo iné určenie konkrétnych subjektov.

Pokiaľ budú súčasťou recenzie aj obrazové snímky, odoslaním takýchto snímok v rámci recenzie poskytuje Zákazník spoločnosti Triptip bezodplatný súhlas na použitie týchto snímok podľa § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "Autorský zákon") za účelom propagácie a reklamy činnosti spoločnosti Triptip, a to bez akéhokoľvek časového či iného obmedzenia a pre všetky spôsoby použitia diela podľa Autorského zákona. V rámci udeleného súhlasu je spoločnosť Triptip oprávnená tieto obrazové snímky akokoľvek upravovať, spracovávať, meniť a spájať s inými dielami.

Zákazník dáva v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník privolenie so zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podobizne a obrazových snímok všetkých osôb zobrazených na obrazovej snímke poskytnutej spoločnosti Triptip v rámci recenzie, a to v rozsahu udelenej licencie.

10.6 Spoločnosť Triptip sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

10.7 Tieto Podmienky sú účinné od 25.júna 2015.